De eerste 100 miljoen en het RIVM ziet geen aanwijzing voor aerogene verspreiding

11 januari 2021

Het RVO heeft de subsidies & financiering mededeling “Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)” op 15 december 2020 gepubliceerd.

Het RVO schrijft: ‘De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan voor 1 project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kunt indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.’

Deze uitkering maakt deel uit van de euro 360 miljoen die minister Slob eerder ter beschikking heeft gesteld. Het is echter op dit moment onduidelijk wanneer en waaraan de overige euro 260 miljoen besteed gaan worden.

Budget

‘Het totale budget voor deze regeling is € 98.717.000. De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. Per project krijgt u maximaal:

  1. € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
  2. € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
  3. € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
  4. € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
  5. € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer

Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020.’

Voorwaarden

‘Deze specifieke uitkering is bestemd voor een project waarbij bestaande schoolgebouwen verbouwd worden. In het project treft u in elk geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren.

Het project bevat in elk geval maatregelen die leiden tot:

  1. Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm³/s (21,6 m³/h) per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012.
  2. Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm³/s (30,6 m³/h) per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken, dan moet u met deze regeling zorgen voor:

  1. Het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde eisen en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
  2. Het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken. De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024. Hiervan, en van andere belangrijke wijzigingen, moet u de minister op de hoogte houden. De minister moet er vertrouwen in hebben dat u de maatregelen volledig uitvoert en voldoet aan de verplichtingen in deze regeling. Als gemeente moet u uw kennis en ervaring delen met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.’

Verbindende voorwaarden

De eerste verbindende voorwaarde is de verplichting van het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte voor de monitoring van de CO2-concentratie waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven. Het alleen installeren van een CO2 monitor is niet voldoende, we gaan hier uitgebreid op in in onze volgende blog.

De tweede verbindende voorwaarde is, ondanks dat de regeling is bedoeld voor het verbeteren van het binnenklimaat, dat er een energieregistratie- en bewakingssysteem aangebracht moet worden. Deze twee voorwaarden kunnen (zullen) de aandacht afleiden van de hoofdzaak, veilige ventilatie in klaslokalen. Het verplicht stellen van bewaking- en registratiesystemen voor CO2 en energie zullen zowel de technische complexiteit als de kosten doen toenemen, waardoor de haalbaarheid zal afnemen.

De Staatscourant

Zoals altijd worden alle voorwaarden van de regeling gepubliceerd in de Staatscourant, in dit geval op 30 november 2020 met de titel ‘Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.’

Wat gelijk opvalt is de doelstelling, deze luidt ‘Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten waarmee middels noodzakelijke en energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen kunnen worden verbeterd’, de verbetering van binnenklimaat wordt onlosmakelijk gekoppeld aan energiezuinige maatregelen terwijl er verderop in de toelichting wordt gesteld dat ‘Deze Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (hierna: SUVIS) is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19.’

Het RIVM

Ondanks het steeds uitgebreidere wetenschappelijke bewijs wordt het volgende in de toelichting vermeld ‘Het RIVM constateert dat de overdracht van het nieuwe coronavirus voornamelijk plaatsvindt via druppelinfectie, en dat er op basis van de huidige inzichten geen aanwijzingen zijn dat aerogene verspreiding via hele kleine druppels en druppelkernen (aerosolen) een belangrijke bijdrage levert aan de overdracht van het nieuwe coronavirus.’

Het wordt zo duidelijk waar de verbindende voorwaarden vandaan komen, volgens het RIVM vindt er geen aerogene verspreiding van COVID-19 plaats. Echter, de SUVIS regeling is wel bedoeld voor ventilatie in verband met de COVID-19 uitbraak, dus zijn er de verplichting van energiezuinigheid en een energiebeheersysteem aan toegevoegd. Langzamerhand wordt het zo wel een aardig complex verhaal.

ENERGIEGEBRUIK MAG NIET STIJGEN
In de toelichting staat ook te lezen ‘De specifieke uitkering zal worden gericht op noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen en de daarbij behorende flankerende maatregelen, te weten een kooldioxidemeter per onderwijsruimte en een energiebeheersysteem, en eventueel aanvullende maatregelen gericht op het voldoen aan de eisen voor een energiezuinig binnenklimaat.'

Hiermee wordt beoogd de schoolgebouwen die nu niet voldoen, zo snel als mogelijk (binnen uiterlijk 3 jaar) te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het Bouwbesluit, de Arboregelgeving en de aanvullende richtlijnen van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Tevens kan hiermee een bijdrage worden gerealiseerd aan het verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid van schoolgebouwen.

'Het aanbrengen van ventilatie kan, zeker in gebouwen waarin nog geen ventilatiesysteem aanwezig was, leiden tot een hoger energieverbruik. Daarom voorziet deze regeling ook in het bekostigen van flankerende energiebesparende maatregelen om het uiteindelijke energieverbruik (en daarmee ook de CO2-uitstoot) te beperken of gelijk te houden.’

GELD AFKOMSTIG UIT EEN ANDER POTJE
Verder staat in de toelichting te lezen ‘Oorspronkelijk was deze specifieke uitkering deel van een pakket aan maatregelen met als doel dat er zoveel mogelijk wordt doorgebouwd en dat investeringen, aanbestedingen en opdrachten voor nieuwbouw, verbouw en verduurzaming niet worden uitgesteld vanwege de uitbraak van Covid-19.

De toezegging van minister Slob voor in totaal 360 miljoen Euro komt dus eigenlijk voort uit het door Minister Ollongren op 20 mei 2020 gepresenteerde pakket van maatregelen dat erop gericht is dat er in 2020 zoveel mogelijk wordt doorgebouwd.

Het gaat om de leerlingen...

De reden dat iedereen ventilatie belangrijk vindt, is dat leerlingen en studenten een omgeving verdienen waarin ze maximaal kunnen presenteren en hun welzijn en veiligheid is gegarandeerd. Het is nu geen tijd voor politieke discussies, het besluit is immers genomen en de minister heeft nu daadwerkelijk de eerste (bijna) 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Door verbindende voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie is de uitdaging wel groter geworden, naast gezond en veilig ventileren moeten er niet één maar twee monitoring- en registratiesystemen geïnstalleerd voor het bewaken en onderhouden van de  CO2 concentratie en het energiegebruik. De ventilatiebranche staat klaar met deskundige mensen, slimme oplossingen en veel ervaring. Schakel deze specialisten in voor onderzoek, advies, uitvoering, instructie en onderhoud.

ERVAREN SPECIALIST OP HET GEBIED VAN SCHOOLVENTILATIE
De HC Groep heeft tientallen jaren ervaring met het realiseren van een optimaal binnenklimaat in klaslokalen. Ons portfolio omvat oplossingen voor zowel lagere scholen, middelbare scholen als hoge scholen en universiteiten, waarbij de project specifieke kenmerken en eisen altijd als uitgangspunt worden gehanteerd. Omdat elk project om een eigen oplossing vraagt, bieden wij zowel centrale als decentrale ventilatiesystemen aan geschikt voor toepassing in nieuwbouw en bestaande schoolgebouwen. Naast een breed pakket aan ventilatieoplossingen levert, installeert en onderhoud de HC Groep al meer dan 80 jaar regeltechnische producten, systemen en diensten, ook voor het monitoren en registreren van de CO2 concentratie en het energiegebruik.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.schoolventilatie.nl.

Bronvermeldingen:
SUVIS regeling: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
Publicatie Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-61734.html