Wat is goede klaslokaal ventilatie?

1 april 2021

In de vorige blog uit deze serie bespraken we het toepassen van het meten van de CO2 concentratie voor het vaststellen van de ventilatie-effectiviteit, het toevoeren van voldoende verse buitenlucht en het afvoeren van verontreinigde lucht uit de ruimte, als middel om te bepalen of een ruimte ‘veilig’ is om in te verblijven in relatie tot de verspreiding van virussen zoals COVID-19.

Meten alleen niet voldoende is, een goed geïntegreerd systeem onderneemt automatisch actie wanneer de CO2 concentratie de maximum ingestelde waarde overschrijdt. Als gevolg hiervan wordt meer verse buitenlucht toegevoerd en wordt verontreinigde binnenlucht afgevoerd.

Internationaal onderzoek

Wetenschappers van het Max Planck Institute for Chemistry hebben in samenwerking met de Technische Universiteit van Denemarken een aantal onderzoeken uitgevoerd naar welke chemische verbindingen mensen uitstoten in een binnenomgeving.

We weten dat met COVID-19 besmette personen het virus aerogeen kunnen verspreiden in de vorm van aerosolen, waarbij virusdeeltjes zich nestelen in (zeer) kleine vaste en vochtdeeltjes en daarbij lang blijven zweven.

Daarnaast scheiden mensen nog veel meer componenten uit, zoals CO2 door ademhaling, huidschilfers en allerlei chemische verbindingen door de huid. Eén van de bevindingen van het onderzoek is dat het afscheiden van deze componenten wordt versterkt door de aanwezigheid van ozon en hogere temperaturen.

Ook dit onderzoek toont het grote belang van goede ventilatie aan.

Wat is ventilatie?

Rijksoverheid.nl hanteert de volgende definitie:

‘Met ventilatie wordt permanente luchtverversing bedoeld. Zorg dat er voldoende permanente luchtverversing plaatsvindt door kieren, roosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Voor het bereiken van luchtverversing is zowel afvoer van oude lucht als toevoer rechtstreeks van verse buitenlucht nodig.’

Wat is verse buitenlucht?

In het Bouwbesluit van 2012, artikel 3.34 Luchtkwaliteit staat:

‘De hoofdregel, vastgelegd in het eerste lid , is dat alle verse lucht voor een verblijfsgebied rechtstreeks van buiten moet worden toegevoerd. De bedoeling is dat de lucht niet eerst in een andere ruimte verbruikt kan zijn. Rechtstreekse toevoer kan ook via een kanalensysteem plaatsvinden.’

Wat is goede ventilatie?

Goede ventilatie is een belangrijke factor bij het creëren en handhaven van een binnenklimaat dat het welzijn en de leerprestaties ondersteunt en stimuleert en ervoor zorgt dat dit ook veilig is en blijft.

Om hierbij te helpen heeft HC Groep een 5-stappenplan ontwikkeld inzake de punten die belangrijk zijn bij het ontwerpen, creëren, in stand houden en onderhouden van een binnenklimaat dat niet alleen veilig is, maar ook het welzijn van de mens ondersteunt en stimuleert.

We noemen deze methode: NUBES VENTILATICA en het plan omvat de volgende 5 stappen:

 

 

De vijf stappen zijn:

1. Ventileren met verse buitenlucht
Gebruik om te ventileren zoveel als mogelijk verse buitenlucht, haal (filter) verontreinigingen uit de buitenlucht, alvorens deze het gebouw binnen treden en recirculeer zo weinig mogelijk 'gebruikte lucht' afkomstig uit het gebouw.

2. Voldoende ventilatielucht per persoon
Ventileer met voldoende verse buitenlucht om het welzijn te stimuleren en verontreinigingen te verdunnen en met de retourlucht af te voeren. De in het Bouwbesluit genoemde luchthoeveelheden zijn onvoldoende, advies is 50 tot 60 m³/h verse lucht per persoon.

3. Luchtkwaliteit bewaken
Buitenluchtkwaliteit monitoren en centraal filteren en reinigen. Binnenluchtkwaliteit continu monitoren, naast temperatuur en relatieve vochtigheid ook op CO2, fijnstof, Ozon en VOS, en op basis van gemeten afwijkingen corrigerende acties uitvoeren.

4. Toepassing specifiek ventileren
Ventilatielucht toevoeren met luchtverdeelapparatuur (zoals bijvoorbeeld VAV-units, toevoerroosters, eventueel gecombineerd met sensoren of een regeling) die specifiek is bedoeld voor de functie en het gebruik van de ruimte (kantoor, school, ziekenhuis, bioscoop, museum, laboratorium, et cetera).

5. Comfort niet vergeten
Een veilig binnenklimaat moet ook een comfortabel binnenklimaat zijn. Naast voldoende verse lucht is het belangrijk om ook de andere comfortparameters, namelijk luchttemperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, persoonlijke beïnvloeding,  (ver)licht(ing) en geluid, goed te regelen.

Toekomstbestendig

Nubes Ventilatica zal er ook aan bijdragen, onder andere door het gebruik van slimme gebouw technologie, dat binnenklimaatinstallaties toekomstbestendig worden.

De kans is namelijk groot dat na de huidige coronapandemie er zich andere situaties gaan voordoen die de gezondheid bedreigen. Het is van groot belang dat gebouwen daar beter op voorbereid zijn dan nu.

Het grote belang van specialisten

Het is begrijpelijk dat schoolbesturen, gebouwbeheerders en onderwijspersoneel soms door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om adviezen met betrekking tot het ventilatiesysteem. Er zijn diverse adviezen beschikbaar, die vaak ook weer doorverwijzen naar andere adviezen, waarbij die soms (deels) afwijkend zijn dan het originele advies. Daarnaast is het begrijpelijk ze in veel gevallen onvoldoende kennis hebben om een goede inventarisatie en beoordeling van het ventilatiesysteem en de luchtkwaliteit in klaslokalen te maken.

Wij herhalen dan ook onze oproep dat er voldoende specialisten in de branche zijn die daar bij kunnen helpen.

Adviseurs kunnen helpen bij het inventariseren van de bestaande installaties en adviseren welke maatregelen gewenst en noodzakelijk zijn.

Installateurs weten welke installaties er in het schoolgebouw aanwezig zijn en kunnen helpen met de inventarisatie. Verder kunnen zij de installaties op de gewenste waarden voor ventilatie en CO2 instellen en het benodigde onderhoud uitvoeren.

Fabrikanten en leveranciers zijn de experts van de verschillende installatiecomponenten en kunnen helpen bij het inventariseren van de bestaande installaties. Daarnaast kunnen zij helpen bij het adviseren van de benodigde (specialistische) maatregelen en helpen bij het voorlichten en instrueren van onderwijspersoneel inzake de in het klaslokaal geïnstalleerde apparatuur.

Al deze partijen zijn schoolbesturen, gebouwbeheerders en onderwijspersoneel graag van dienst.

Ervaren specialist op het gebied van schoolventilatie

HC Groep heeft tientallen jaren ervaring met het realiseren van een optimaal binnenklimaat in klaslokalen. Ons portfolio omvat zowel lagere scholen, middelbare scholen als universiteiten, waarbij de projectspecifieke kenmerken en eisen altijd als uitgangspunt zijn gehanteerd.

Omdat elk project om een eigen oplossing vraagt, bieden wij zowel centrale als decentrale ventilatiesystemen aan, geschikt voor toepassing in nieuwbouw en bestaande schoolgebouwen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.schoolventilatie.nl.